19th Ave New York, NY 95822, USA
Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”), Etics Bilgi ve İletişim Tek.San.Tic.Ltd.Şti. ile Web Sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Web Sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Sözleşme metninin onaylanmasından sonra kullanıcı, sözleşme hükümlerini ileri süremez benzer beyanlarda bulunamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. 2. Tanımlar * Alıcı: Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder. * DERSDEO: Etics Bilgi ve İletişim Tek.San.Tic.Ltd.Şti. * DERSDEO Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, DERSDEO tarafından, web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder. * Kullanıcı/Üye: Web Sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’den, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Web Sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar. * Satıcı: Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır. * Ürün: Web Sitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder. * Web sitesi: www.dersdeo.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web Sitesi’ni ifade eder. * Tüm telif ve lisans hakları Etics Bilgi ve İletişim Tek.San.Tic.Ltd.Şti.’ne aittir. 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’lerine, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme ‘si ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak DERSDEO tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak DERSDEO tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız. 4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları 4.1 Üyelik, Web Sitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Web Sitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DERSDEO tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 4.2 Web Sitesi’ne üye olabilmek için DERSDEO tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, DERSDEO tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 5. Hak ve Yükümlülükler 5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri * Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Web Sitesi’nin Hizmetler’inden faydalanırken ve Web Sitesi’ndeki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. * Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, DERSDEO’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DERSDEO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. * Kullanıcı’ların DERSDEO tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden DERSDEO’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz. * Kullanıcı’lar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. DERSDEO, Kullanıcı’lar tarafından DERSDEO ‘ya iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. * Kullanıcı, DERSDEO’ nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. * DERSDEO’ nun sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Web Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DERSDEO ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DERSDEO ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DERSDEO, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. * Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DERSDEO’nun, DERSDEO çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu telif hakkı sahibi olan ya da web sitesi içeriğinde yer alan ürünleri hazırlayan kişilerin sorumluluğundadır. DERSDEO, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. * DERSDEO web sitesinde sunulan hizmet ve içerikleri birbirlerinden zaman itibariyle farklılık gösterebilir. Kullanıcı bu sebeple hak iddiasında bulunamaz. * Kullanıcılar web sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web Sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde DERSDEO’nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 DERSDEO’nun Hak ve Yükümlülükleri * DERSDEO, Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DERSDEO, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. DERSDEO’nun Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. DERSDEO tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur. * DERSDEO, web sitesi üzerinden, DERSDEO’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘web bağlantısı (link)’ verebilir. Bu ‘web bağlantısı (link)’ ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle DERSDEO tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki ‘ web bağlantısı (link)’ ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘ web bağlantısı (link)’ ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında DERSDEO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. * DERSDEO, Web Sitesi’nde sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. * DERSDEO, Kullanıcılar arasında web sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web Sitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web Sitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve DERSDEO tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. * Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, DERSDEO ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. * Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, DERSDEO Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı ‘ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 5.3 Sözleşme Bedeli ve Ödeme: Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, www.dersdeo.com’da yazılı olarak belirtilen eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan DERSDEO sorumlu değildir. Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Üye İsterse www.dersdeo.com web sitesine eklenmiş (-ya da eklenecek) PAYPAL, PAYU, BITCOIN vb. diğer ödeme platformlarını kullanarak veya www.dersdeo.com web sitesinde belirtilen DERSDEO ’ya ait banka hesaplarından herhangi birine sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. DERSDEO indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

6. Gizlilik Hükümleri DERSDEO, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik Hükümlerinde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. DERSDEO, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümlerinin aksine kullanmayacaktır. 7. Fikri Mülkiyet Hakları * Kullanıcılar, web sitesi üzerinden sunulan DERSDEO Hizmet’lerini, DERSDEO bilgilerini ve DERSDEO’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının DERSDEO’nun Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; bunun aksine davranan kullanıcıların DERSDEO tarafından yazılmış özel bir yazılım sayesinde izlendiklerini bilmeleri gereklidir. Kullanıcıların bireysel olarak yaptıkları telif hakkı ihlalleri bu yazılım sayesinde tespit edilebilecek, gerekli yasal işlemler kullanıcıya karşı başlatılacak ve tespit edilen kullanıcı lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DERSDEO’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. * DERSDEO’ nun, DERSDEO Hizmet’leri, DERSDEO bilgileri, DERSDEO telif haklarına tabi çalışmalar, DERSDEO ticari markaları, DERSDEO ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. * Kullanıcılar, Web sitesi üzerinde yer alan ve DERSDEO’ya ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. 8. Sözleşme Değişiklikleri DERSDEO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 9. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DERSDEO işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından DERSDEO’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla DERSDEO’nun makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. 10. Toplu e-posta Gönderilmesi Bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı, kendisine eposta ile gönderilen bilgi, geri bildirim, reklam amaçlı gönderileri de kabul etmiş olup, 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN kapsamındaki itiraz haklarından feragat eder. Sözleşmenin onaylanmasına rağmen reklam amaçlı epostaları almak istemeyen kullanıcı, bu talebini hizmet veren şirkete talebiyle ilgili eposta göndermekle yükümlüdür. 11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12. Sözleşmenin Sona Ermesi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web Sitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. DERSDEO, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, DERSDEO’nun uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.